Opdracht

De bestaansreden of missie van Icoba

Icoba stimuleert en ondersteunt een integrale en structurele aanpak van agressief gedrag binnen de social-profitsector. Om zo:

  • de veiligheid en het welzijn van medewerkers en cliënten te bevorderen.
  • bij te dragen aan hun ontwikkeling en de kwaliteit van werken en leven.
  • werken in de sociale sector werkbaar en aantrekkelijk te houden.
  • bij te dragen aan een kwaliteitsvolle en continue hulp- en dienstverlening, ook als het moeilijk loopt.

 

Integraal betekent
Richt je beleid op alle posities en rollen. Zowel medewerkers, gebruikers als derden kunnen agressief gedrag stellen, het ondergaan of er getuige van zijn. Integraal wil ook zeggen dat je maatregelen neemt op alle niveaus van de preventiepiramide.

Structureel betekent

Kies duurzame maatregelen en afspraken die positief bijdragen aan het leef-en werklimaat. Veranker ze in een duidelijke visie en beleid rond omgaan met agressief gedrag.
Stem maatregelen op elkaar af en verdeel taken en verantwoordelijkheden.

Hoe realiseert Icoba haar opdracht?

Icoba sensibiliseert en ondersteunt medewerkers en organisaties in hun veerkracht, competenties en beleidsontwikkeling om agressief gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren.
Dit door:

  • kosteloze vorming en begeleiding te voorzien
  • kennis- en expertise uitwisseling te bevorderen
  • informatie, inspirerende praktijken en methodieken te verzamelen en te verspreiden
  • doorlichting, feedback, advies en/of (proces) begeleiding aan te bieden bij het uitwerken van (onderdelen van) een agressiebeleid.

Beleidvoornemens

Icoba stelt om de 4 jaar een beleidsplanning op. Onze 5 beleidsvoornemens in grote lijnen voor de komende jaren zijn

Zorgen dat je organisatie integraal en structureel aan de slag gaat en blijft rond agressie.

Je kan steeds bij ons terecht als je daar steun bij wilt. 
Je ziet in dat het een meerwaarde is om een trekker voor je agressiebeleid aan te stellen.
En die trekker kan rekenen op onze steun om zijn competenties en zijn rol te verwerven en verder te ontwikkelen.

Zorgen dat je organisatie en je medewerkers wijs en veerkrachtig aan de slag kunnen met agressief gedrag.
Je krijgt daar van ons visies, denkkaders, tools en handvaten voor aangereikt.
Je organisatie en je medewerkers ontvangen onze steun om daar de nodige competenties en veerkracht voor te ontwikkelen.

Zorgen dat onze initiatieven gaan doorleven in jouw organisatie.
Je kan onze financiële steun nog meer op maat van de vormingsnoden van je organisatie inzetten.
Je ontvangt tips en trics om het rendement van opleidingen voor jouw medewerkers nog beter te laten doordringen in en te laten plakken aan de dagelijkse werking van je organisatie.
Je krijgt de kans om te getuigen over hoe onze initiatieven in jouw organisatie renderen. We komen graag luisteren.

Zorgen dat je ons ziet als een betrouwbare partner wanneer het gaat over aan de slag gaan met agressie in je organisatie en je sector.
Je de weg wijzen in het landschap van agressiehantering; je krijgt een klaarder beeld van wie waarmee bezig is en welke expertise heeft.
Jou en je organisatie stimuleren om je kennis en expertise met anderen te delen en uit te wisselen.
Jij en je medewerkers kennen steeds beter de weg naar Icoba en haar aanbod.

Zorgen dat we onze werking steeds verbeteren.

Jouw feedback helpt ons daarbij. Je kan hem steeds kwijt op icoba@vivosocialprofit.org.

Benieuwd naar hoe we dat concreet gaan doen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief . Dan zit je op de eerste rij wanneer we nieuwe initiatieven op je los laten.